۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

متن پروتكل توسعه مناسبات مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه

جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
با پيروي از پروتكل برقراري روابط ديپلماتيك مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه كه همان روز به امضا طرفين رسيد،
با مد نظر داشتن دورنماي روابط دو جانبه كه متكي بر اعتماد و احترام به منافع متقابل خواهد بود،
با تصميم بر گسترش و تعميق روابط دو جانبه در عرصه سياسي، اقتصادي، انرژي، حمل و نقل، فرهنگ، علوم، تكنولوژي و ديگر زمينه ها با تكيه بر منافع دو كشور،
با پشتيباني از گسترش همكاري هاي بين دو كشور در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي به ويژه در سازمان ملل متحد، سازمان امنيت و همكاري اروپا، شوراي اروپا، شوراي همكاري آتلانتيك اروپا و شوراي همكاري اقتصادي كشورهاي حاشيه درياي سياه،ْ ْبا احتساب هدف مشترك دو دولت براي همكاري در جهت تقويت ثبات و امنيت منطقه اي و نيز در جهت تامين رشد دايم و دموكراتيك منطقه،
با تصريح مجدد بر تعهد خود در جهت سر و سامان دادن به مناقشات و مباحث منطقه اي و بين المللي از طريق اقدامات مسالمت آميز بر اساس قوائد و اصول بين الملل،
با تصريح مجدد بر آمادگي خويش در جهت حمايت فعالانه از اعمال عمومي بين المللي در مقابله با تهديداتي كه امنيت و ثبات منطقه اي و بين المللي را به مخاطره مي افكنند، از جمله تروريزم، جرايم سازمان يافته درون ملي و نيز تجارت غيرقانوني مواد مخدر و اسلحه،
1- موافقت نمودند كه طي دو ماه پس از رسميت يافتن اين پروتكل اقدام به بازگشايي مرز مشترك خود نمايند.
2- و نيز موافقت نمودند:
- مابين وزراي امور خارجه دو كشور متناوباً مشورت هاي سياسي صورت پذيرد،
- - برقراري گفت و گو ميان دو ملت در جهت برقراري مجدد اعتماد متقابل در عرصه تاريخي، از جمله مطالعه و بررسي علمي و بي طرفانه اسناد و آرشيوهاي تاريخي در جهت مشخص نمودن مسايل موجود و نيز براي شكل دادن پيشنهادات،
استفاده حداكثري از امكانات دو طرف در امور راه ها، ارتباطات و شبكه ها و ساختارهاي انرژي و به كار گيري وسايل در جهت آن ها،
-توسعه بخشيدن به روابط حقوقي-پيماني با هدف حمايت از همكاري بين دو كشور،
- همكاري در عرصه هاي علوم و آموزش با تشويق گسترش روابط نهادهاي ذيربط و نيز تبادل دانشجو، متخصص و استاد و تلاش در جهت حفظ ميراث فرهنگي دو طرف با هدف برگزاري برنامه هاي فرهنگي مشترك،
- برقراري همكاري كنسولي، با تكيه بر كنوانسيون 1963 وين در مورد روابط كنسولي، با هدف ياري رساندن لازم به شهروندان دو كشور، - به كارگيري اقدامات واقعي و مشخص در جهت توسعه تجارت، توريسم و با هدف گسترش همكاري اقتصادي مابين دو كشور،
- گسترش گفت و گو و تحكيم همكاري ها در جهت حمايت از امور مربوط به محيط زيست،
3-موافقت نمودند كميسيون بين دولتي مشترك تشكيل دهند، كه داراي كميسيون هاي فرعي جداگانه با هدف اجرايي نمودن بند دوم اين پروتكل خواهند نمود. با هدف آماده سازي راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن، دو ماه پس از روز آتي رسميت يافتن اين پروتكل كارگروهي با رهبري وزراي خارجه دو كشور تشكيل خواهد شد. پس از اجرائيت يافتن اين پروتكل، طي سه ماه اين راه كارها در سطح وزرا مورد تأييد قرار خواهند گرفت. اولين نشست كميسيون بين دولتي بلافاصله پس از پذيرش راه كارهاي مذكور تشكيل خواهد شد.
كميسيون هاي فرعي نيز فعاليت خود را در مدتي كمتر از يك ماه پس از تشكيل اولين نشست كميسيون بين دولتي آغاز خواهند نمود و تا پايان دوره خود به فعاليت ادامه خواهند داد.
در صورت لزوم، كارشناسان بين المللي در فعاليت هاي كميسيون هاي فرعي شركت خواهند كرد.
براي اجراي اين پروتكل با توافق طرفين زمان بندي و اجزا آن مشخص و ضميمه پروتكل شده است، كه بخش تفكيك ناپذير آن محسوب مي شود.
اين پروتكل و نيز پروتكل مربوط به برقراري روابط ديپلماتيك مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه همزمان و پس از تأييد و رد و بدل آن ميان طرفين از اولين روز ماه آتي آن رسميت و قدرت اجرايي مي يابد.
اين پروتكل در سه نسخه هم ارزش به زبان هاي ارمني، تركي و انگليسي تنظيم و به امضا رسيده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسير مفاد پروتكل، ارجحيت با متن انگليسي است.
از طرف جمهوري ارمنستان:
از طرف جمهوري تركيه:
ضميمه:
زمان بندي و اجزا اجرايي نمودن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه.

پروتكل در مورد برقراري روابط ديپلماتيك في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
با هدف برقراري روابطي بر اساس حسن هم جواري و توسعه همكاري دو جانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و غيرو بر اساس منافع ملت هاي خود و طبق پروتكل توسعه مناسبات، كه هم زمان امضا شده،
با استناد به قوانين سازمان ملل متحد، سند نهايي هلسينكي، بيانيه پاريس در باره اروپاي نوين، وظايف خود را بر عهده گرفته،
با تأكيد مجدد بر وظيفه متقابل و نيز چند سويه خود در احترام به تساوي، خودمختاري، عدم مداخله در امور داخلي ديگر دولت ها، احترام به اصول تماميت ارضي و تغيير ناپذير بودن مرزها،
با احتساب اين كه دو كشور، در جهت كمك به پايداري صلح، ثبات و امنيت در كل منطقه و ايجاد جوي از اعتماد و اطمينان، از به كار گيري قوه قهريه و تهديد به دور مانده، حامي حل مسالمت آميز مناقشات بوده و نيز بر اهميت ايجاد جو احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي واقفند،
با تأييد مجدد شناسايي متقابل مرزهاي مشترك بين دو كشور با تكيه بر پيمان هاي ذيربط بين المللي و حدود مشخص شده آنها،
با مهم شمردن تصميم خود در مورد گشايش مرزهاي مشترك،
با تصريح بر تعهد خود نسبت به دوري از سياست هايي كه با روح روابط حسن هم جواري در تضاد خواهد بود،
با محكوم نمودن تروريزم، ظلم و افراطي گري در تمامي وجوه آن، مستقل از دلايل آن ها، طرفين متعهد مي شوند از اعمالي كه به هر شكل از چنين رفتارهايي حمايت يا تشويق به عمل مي آورد دوري جسته و در راه مبارزه با آن ها همكاري كنند،
با تأييد منافع مشترك، اراده خير، درك متقابل و روابطي استوار بر صلح و همكاري متقابل و اعلام آمادگي براي تلاش در جهت يافتن راه هايي نوين براي گسترش روابط،
توافق نمودند از روز امضاي اين پروتكل بر اساس كنوانسيون 1961 وين مربوط به روابط سياسي، روابط ديپلماتيك برقرار نموده و متقابلاً نمايندگان ديپلماتيك خود را به كشورهاي يك ديگر اعزام نمايند.
اين پروتكل و نيز پروتكل مربوط به توسعه مناسبات ما بين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه از اولين روز ماه آتي پس از امضاي پروتكل ها رسميت مي يابد.
اين پروتكل در سه نسخه هم ارزش به زبان هاي ارمني، تركي و انگليسي تنظيم و به امضا رسيده است. در صورت وجود اختلاف نظر در تفسير مفاد پروتكل، ارجحيت با متن انگليسي است.
از طرف جمهوري ارمنستان:
از طرف جمهوري تركيه:

زمان بندي و اجزا اجرايي نمودن پروتكل توسعه روابط في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه
اقدامات اتخاذي و زمان بندي
1- بازگشايي مرز مشترك،
زمان: طي دو ماه پس از رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في ما بين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
2- تشكيل كار گروه به رهبري وزراي خارجه دو كشور با هدف تعيين راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن،
زمان: دو ماه پس از روز دوم رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
3- تأييد راه كارهاي كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن در سطح وزرا،
زمان: طي سه ماه پس از روز دوم رسميت يافتن پروتكل توسعه مناسبات في مابين جمهوري ارمنستان و جمهوري تركيه،
4- برگزاري اولين نشست هيات بين دولتي،
زمان: بلافاصله پس از تأييد راه كارهاي مربوط به كميسيون بين دولتي و كميسيون هاي فرعي آن در سطح وزرا،
5- آغاز به كار كميسيون هاي فرعي كه ذيلاً آورده شده است،
زمان: حداكثر يك ماه پس از تشكيل اولين نشست هيات بين دولتي،
- كميسيون فرعي امور سياسي،
- كميسيون فرعي امور راه ها، ارتباطات، انرژي و ساختارهاي وابسته،
- كميسيون فرعي امور حقوقي،
- كميسيون فرعي امور علوم و آموزش،
- كميسيون فرعي امور داد و ستد، توريسم و همكاري هاي تجاري،
- كميسيون فرعي امور حفاظت از محيط زيست،
- كميسيون فرعي رسيدگي كننده به امور تاريخي/ برگزاري گفت و گوي دو جانبه در جهت بازيابي اعتماد متقابل بين دو ملت، از آن جمله مشخص نمودن مسايل موجود از طريق بررسي و مطالعه بي طرفانه و علمي اسناد و آرشيوهاي تاريخي، جهت ارايه پيشنهادات لازم/ با حضور محققين ارمني، ترك، سويسي و ديگر كارشناسان بين المللي.

هیچ نظری موجود نیست: